AssurMiFID

AssurMiFID-gedragsregels*

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

Aangeboden producten en diensten

Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling: Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Nummers van de takken en de titulatuur: 1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 4: Casco rollend spoorwegmaterieel; 5: Luchtvaartuigcasco; 6: Casco zee- en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 12: BA zee- en binnenschepen; 13: Algemene BA; 14: krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

De polisvoorwaarden van de verschillende maatschappijen kan je hier raadplegen.

Informatie over het belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hier kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

Vergoeding

Vergoedingen B.O.A.R (BOAR staat voor: Brand Ongevallen en Allerlei Risico’s = verzekeringen niet-leven)
Van een professioneel verzekeringsmakelaar kan u als klant rekenen op een onafhankelijk advies, voorafgegaan van een analyse van uw behoeften inzake verzekeringen. Onze markt en productkennis en onze samenwerking met de NV Willemot, laten ons toe aan onze klanten de beste voorstellen prijs/kwaliteit voor te leggen die passen bij de situatie van elke klant. Uiteraard kan u als klant rekenen op onze tussenkomst en ervaring bij schadegeval. De commissielonen die wij van de NV Willemot ontvangen moeten dienen om de kosten van onze dienstverlening te helpen dragen.

De vergoeding die ons als verzekeringsmakelaar toekomt voor polissen niet-leven is een percentage van een deel van de premie nl. de premie zonder taksen en lasten (zie hieronder) die u als klant effectief betaald heeft. Het percentage hangt af van het type verzekeringswaarborg (zie hieronder) die u als klant onderschreven hebt. Deze vergoeding wordt basiscommissie genoemd.

Uw verzekeringspremie BA auto van bv 300 euro (*) is als volgt samengesteld:

Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4
Risicopremie Kosten verzekeraar Commissie verzekeringsmakelaar Taksen en lasten
195,89 euro 40,14 euro 63,97 euro

Risico-premie = het bedrag die de verzekeraar nodig heeft om de schade te betalen
Kosten verzekeraar = het bedrag die de verzekeraar nodig heeft voor algemene onkosten, publiciteitskosten, personeelskosten, beheerskosten enz… te dragen
Commissie makelaar = vergoeding die toekomt aan de makelaar onder andere voor realisatie van de polis en de bijstand bij schade, berekend op de netto-premie **
Taksen en lasten = belastingen voor federale overheid en lasten voor allerlei organisaties bv in BA auto voor het rode kruis
(*) Bruto-premie (handelspremie) = het bedrag dat u als klant betaalt
(**) Netto-premie = bruto-premie min de taksen en lasten
Bij annulatie/schorsing van een polis BOAR is er geen recht op commissie op het premiegedeelte dat terugbetaald wordt.

Bij twijfel verzoeken wij u contact te nemen met ons voor meer gedetailleerde uitleg.

Standaard marktconforme comissie Taksen en lasten
Ongevallen/auto
Burgerlijke aansprakelijkheid auto 17% 27,10%
Grote of kleine omnium auto 19% 26,75%
Rechtsbijstand auto 19% 16,75
Veiligheid bestuurder/ weggebruikers algemeen 25% 16,75%
(Reis)Bijstand 19% 16,75
Ongevallen/ vrije tijd
Pleziervaartuigen 19% 9,25%
Caravanning 25% 9,25%
Lichamelijke schade
Arbeidsongevallen 7,50% 25,50
Collectieve ongevallen 15% 9,25%
Huispersoneel 20% 25,50%
Formule 24/Gewaarborgd inkomen 25% 9,25%
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
B.A. Gezin 22,50% 9,25%
B.A. Onderwijze / Professionele B.A. 20% 9,25%
Objectieve B.A. Brand-Ontploffing 20% 18,75%
B.A. Onderneming 20% 9,25%
B.A. Medische en paramedische beroepen 25% 9,25%
Brand/diefstal/glasbreuk/storm/natuurramp 27% 15,75
Engineering: ABR /Alle risico electronica 15% 12,94
Alle risico juweel, camera’s, kunst, bont 20% 9,90%
Hospitalisatie 15% 19,25%

We hebben bewust gekozen voor een samenwerking met de NV Willemot waar een team van 75 mensen ter beschikking staan voor ons bij te staan met hun kennis en ervaring. Dankzij deze samenwerking kunnen we gebruik maken van de meest moderne IT-toepassingen waardoor je onder andere als klant een online beveiligde toegang kan vragen tot al uw verzekeringscontracten en dit gedurende 24 u, 7 dagen op 7.

Voor deze ondersteuning betalen we uit de ontvangen commissielonen een vergoeding aan de NV Willemot. Gezien we baat hebben bij een regelmatige en efficiënte samenwerking zal de NV Willemot ons een extra vergoeding betalen voor de aangroei van onze zaken. De lasten van deze commissie wordt niet door uw polis gedragen doch worden betaald uit de marge van de NV Willemot

Voor meer informatie verzoeken wij u met ons contact te willen nemen.

Vergoedingen leven

Van een professioneel verzekeringsmakelaar kan u als klant rekenen op een onafhankelijk advies, voorafgegaan van een analyse van uw behoeften inzake verzekeringen. Onze markt en productkennis en onze de samenwerking met de NV Willemot, laten ons toe aan onze klanten de beste voorstellen prijs/kwaliteit voor te leggen die passen bij de situatie van elke klant. De vergoeding die wij van de NV Willemot ontvangen moeten dienen om de kosten van onze dienstverlening te helpen dragen.

Deze vergoeding wordt de inningscommissie genoemd.

Deze inningscommissie die ons als verzekeringsmakelaar toekomt voor polissen LEVEN is een percentage van een deel van de premie nl. de premie zonder taksen die afhankelijk van het type polis van 0% tot 4,4% kunnen oplopen, die u als klant effectief betaald heeft. Het percentage hangt af van het type verzekeringswaarborg (zie hieronder) die u als klant onderschreven hebt. De verzekeraar “leven” zal, zoals het bij de banken gebruikelijk is, desgevallend voor bepaalde producten een instapkost en een beheerkost in rekening brengen.

Alle vermelde percentages (zie hieronder) zijn maximumpercentages en worden toegepast op de door u gestorte premie (exclusief taksen). Als verzekeringsmakelaar bepalen wij per polis in functie van de complexiteit van het dossier de inningscommissie zonder het aangegeven maximumpercentage te overschrijden.

Maximum
Beleggingsverzekeringen 4%
Kapitalisatieverrichtingen (tak 26) 3%
Spaarverzekeringen 6%
Pensioenverzekeringen (zelfstandgen en kmo’s) 6%
Risicoverzekeringen 40%
klassieke levensverzekering 6%
Lijfrenten 2%

Naast deze inningscommissie kunnen wij als verzekeringsmakelaar onder bepaalde voorwaarden voor een deel van voormelde verzekeringspolissen en voor sommige verzekeraars een bijkomende commissie verdienen.

Voor de opvolging en het beheer van welbepaalde beleggingsportefeuilles , voornamelijk in de tak 23 , kennen sommige verzekeringsmaatschappijen een portefeuillecommissie toe. Deze kan schommelen van 0,05% tot 0,40% op de gemiddeld belegde onderliggende fondsen. Deze commissie wordt betaald uit de marge van de maatschappijen en komt niet ten laste van de individuele klant.

Daarnaast geven sommige verzekeringsmaatschappijen een éénmalige bijkomende commissie (rappel-commissie genoemd) indien de makelaar bepaalde productiedrempels behaald. Deze ‘rappelcommissie’ is een verdisconteerde betaling op voorhand van de commissie die gespreid zou worden over de lange duurtijd van het betrokken contract. Dergelijke rappelcommissie is slechts verworven op 4 jaar om de instandhouding van dit contract te bevorderen .

Deze commissie wordt betaald uit de marge van de maatschappijen en komt niet ten laste van de individuele klant.

Voor meer informatie verzoeken wij u met ons contact te willen nemen.

*wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft