Jaarformule annulatie

Wie zijn reisplannen in het water ziet vallen omwille van een ziekte, overlijden, ongeval of andere onvoorziene omstandigheid, wil dat zijn kosten vergoed worden. De reisannulatieverzekering van AXA Assistance vergoedt de kosten bij het annuleren of afbreken van een reis voor privé- en zakenreizigers die een annulatieverzekering willen los van reisbijstand.

Let op voor de geldigheid:

De dekking is geldig voor alle reizen waarvan de annuleringskosten ten laste vallen van één van de verzekerden van het contract.

Voordelen ?

 • Stand-alone-oplossing
 • Terugbetaling tot 2.500 EUR per verzekerde
 • Bij ziekte, ongeval en overlijden
 • Ook geldig bij zeer uiteenlopende onvoorziene omstandigheden
Samenvatting van de waarborgen
Tarieven in Euro
Samenvatting van de waarborgen

Samenvatting van de waarborgen

Wat ?

Deze verzekering vergoedt:

 • reële annulatiekosten, met een maximum van 2.500 EUR per verzekerde persoon per reis. Maximaal 12.500 EUR per jaar.

 • het bedrag voor de niet-genoten dagen dat de verzekerde niet van de reisorganisator heeft kunnen terugvorderen.

Wanneer ?

De compensatie geldt bij annulatie of reisonderbreking omwille van zeer uiteenlopende onvoorziene omstandigheden:

 • Overlijden van een verwante tot in de tweede graad, een samenwonende of een reisgezel.

 • Ongeval van de verzekerde, een verwante tot in de tweede graad, een samenwonende of een reisgezel.

 • Zware ziekte van de verzekerde, een verwante tot in de tweede graad, een samenwonende of een reisgezel.

 • Opzeg van de arbeidsovereenkomst binnen 30 dagen voor vertrek.

 • Intrekking van vakantie omdat de vervangende collega binnen 30 dagen voor vertrek ziek wordt, een ongeval heeft of overlijdt.

 • Voor een werkzoekende: arbeidsovereenkomst voor minstens 3 maanden die begint te lopen binnen 30 dagen voor vertrek.

 • Noodzakelijke aanwezigheid als vrije beroeper of zelfstandige indien vervanger ziek is, een ongeval heeft of overlijdt.

 • Onbewoonbaarheid van de woning binnen 30 dagen voor vertrek.

 • Vertraging bij inscheping ten gevolge van verkeersongeval.

 • Volledige immobilisatie van het privévoertuig.

 • Oproep als getuige of jurylid bij het Assisenhof.

 • Herexamen

 • Militaire missie in het buitenland.

 • Orgaantransplantatie.

 • Juridische afhandeling van de adoptie.

 • Verzorging van een minderjarig of gehandicapt kind als de aangeduide zorgpersoon wegvalt.

 • Verdwijning of ontvoering.

 • Weigering van visum.

 • Diefstal identiteitsdocumenten en/of visum binnen de 5 werkdagen voor vertrek.

 • Medische onmogelijkheid tot verplichte inenting.

 • Complicaties bij zwangerschap

 • Zwangerschap als de verzekerde niet op de hoogte was op het ogenblik van de reservatie.

 • Scheiding met verhuis.

 • Verplichte verhuis.

Tarieven in Euro

Basis en opties:

 
Individu*
Koppel*
Gezin*
Annulatieverzekering
140
162
194

Geldigheid:

De dekking is geldig voor alle reizen waarvan de annuleringskosten ten laste vallen van één van de verzekerden van het contract.

 

*Individu = één persoon, de hoofdverzekeringsnemer.

*Koppel = De hoofdverzekerde en zijn/haar echtgeno(o)te, of de hoofdverzekerde en een tweede persoon die onder hetzelfde dak op hetzelfde adres als dat van de hoofdverzekerde woont (domicilies op hetzelfde adres), voor zover die tweede persoon vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden en die persoon de enige is die met de hoofdverzekerde samenwoont.

*Gezin = De verzekerde personen, voor zover zij gedomicilieerd zijn in het land van woonplaats en daar gewoonlijk verblijven, zijn: - de hoofdverzekeringnemer en zijn/haar partner; - alle personen die onder hetzelfde dak leven; - hun alleenstaande kinderen van minder dan 25 jaar oud die bij hen ten laste zijn omdat ze minderjarig zijn, of bij hun andere ouder verblijven, of die nog student zijn; - de kleinkinderen en de achterkleinkinderen voor zover zij de verzekerde vergezellen bij de verplaatsing zonder hun ouders.